Xuyên việt chi tu tiên

XUYÊN VIỆT CHI TU TIÊN

Y LẠC THÀNH HỎA

TB2QEF7dXXXXXbEXpXXXXXXXXXX_!!381821031

Hình bìa xuất bản

xvctt_by_solpurebred-d8rckjw

Art by Dạ Thanh Vũ, cảm ơn nàng đã làm cho ta nhé *iu iu*

Translator: CPP và QT

Editor: Aoihi Yue

Thể loại: đam mỹ, tu chân, trọng sinh, mạn nhiệt văn, 1×1, ôn nhuận thụ x lạnh lùng công.

Tình trạng bản raw: Đã hoàn (881 chương – Bản Raw+CCP)

Tình trạng bản dịch: Lê lết từ từ thôi….

Văn án:

Tiên giới dưới, có chín ngàn thế giới lớn, trên ba ngàn, giữa ba ngàn, dưới ba ngàn, lại thêm vô số thế giới nhỏ.

Từ Tử Thanh kiếp trước tật bệnh quấn thân, kiếp này một lòng muốn ở chốn thanh sơn lục thủy thanh nhàn sống qua ngày. Lại không ngờ năm mười ba tuổi, cuộc đời gặp biến đổi.

Trong thân có linh căn, thì phải bước trên con đường tu tiên. Nếu không muốn trở thành hòn đá dưới chân người khác, chỉ có thể đi ngược dòng thẳng hướng lên trên, phá tầng tầng lớp lớp cửa ải.

Dưới Thiên Tôn đều là con kiến, Từ Tử Thanh như hạt bụi, trong lòng giữ vững căn nguyên, tâm hướng đạo, thân biến đại bàng, lên như diều gặp gió, đạp biến chín tầng mây!

Mục lục

Tiểu bí cảnh Lâm Nguyên

●๋• 13 ●๋• 14 ●๋• 15 ●๋• 16 ●๋• 17 ●๋• 18 ●๋• 19: ●๋•  20 ●๋• 21 ●๋•

●๋• 22 ●๋• 23 ●๋• 24 ●๋• 25 ●๋• 26 ●๋• 27 ●๋• 28 ●๋• 29 ●๋• 30 ●๋• 31 ●๋•

●๋• 32 ●๋• 33 ●๋•

TB2.9GwdXXXXXXyXXXXXXXXXXXX-381821031

Kinh hoàng trên biển

●๋• 34 ●๋• 35 ●๋• 36 ●๋• 37 ●๋• 38 ●๋• 39 ●๋•

Quốc sự Thừa Hoàng

●๋• 40 ●๋• 41 ●๋• 42 ●๋• 43 ●๋• 44 ●๋• 45 ●๋• 46 ●๋• 47 ●๋•

Hồn Tiêu Đồ và thái tử Đông Lê Hi

Hồn Tiêu Đồ và thái tử Đông Lê Hi

n tu minh

●๋• 48 ●๋• 49 ●๋• 50 ●๋• 51 ●๋• 52 ●๋• 53 ●๋• 54 ●๋• 55 ●๋•

Nhà họ Vương quận Bình Lan

●๋• 56 ●๋• 57 ●๋• 58 ●๋• 59 ●๋• 60 ●๋• 61 ●๋•

●๋•62 ●๋• 63 ●๋• 64 ●๋• 65 ●๋• 66: ●๋• 67 ●๋• 68 ●๋• 69 ●๋• 70 ●๋•

Đại hội Thăng Long Môn

●๋• 71 ●๋• 72 ●๋• 73 ●๋• 74 ●๋• 75 ●๋• 76 ●๋• 77 ●๋• 78 ●๋• 79 ●๋• 80 ●๋•

●๋• 81 ●๋• 82 ●๋• 83 ●๋• 84 ●๋• 85 ●๋• 86 ●๋• 87 ●๋• 88 ●๋• 89 ●๋• 90 ●๋•

●๋• 91 ●๋• 92 ●๋• 93 ●๋• 94 ●๋• 95 ●๋• 96 ●๋• 97 ●๋• 98 ●๋• 99 ●๋• 100 ●๋•

Download: PRC by Rin1106

Ngũ Lăng tiên môn

●๋•101 ●๋• 102 ●๋• 103 ●๋• 104 ●๋• 105 ●๋• 106 ●๋• 107 ●๋• 108 ●๋• 109 ●๋• 110 ●๋•

●๋•111 ●๋• 112 ●๋• 113 ●๋• 114 ●๋• 115 ●๋• 116 ●๋• 117 ●๋• 118 ●๋• 119 ●๋•

TB2MKdudpXXXXXeXXXXXXXXXXXX-381821031

Chuyện tuyển nhận đệ tử

●๋• 120 ●๋• 121 ●๋• 122 ●๋• 123 ●๋• 124 ●๋• 125 ●๋• 126 ●๋• 127 ●๋•

Chuyện kiếm động

●๋• 128 ●๋• 129 ●๋• 130 ●๋•

●๋• 131 ●๋• 132 ●๋• 133 ●๋• 134 ●๋• 135 ●๋• 136 ●๋• 137 ●๋• 138 ●๋• 139 ●๋• 140 ●๋•

●๋• 141 ●๋• 142 ●๋• 143 ●๋• 144 ●๋•

Tông môn đại b

●๋• 145 ●๋• 146 ●๋• 147 ●๋• 148 ●๋• 149 ●๋• 150 ●๋•

●๋• 151 ●๋• 152 ●๋• 153 ●๋• 154 ●๋• 155 ●๋• 156 ●๋• 157 ●๋• 158 ●๋• 159 ●๋• 160 ●๋•

●๋• 161 ●๋• 162 ●๋• 163 ●๋• 164 ●๋• 165 ●๋• 166 ●๋• 167 ●๋• 168 ●๋• 169 ●๋• 170 ●๋•

●๋• 171 ●๋• 172 ●๋• 173 ●๋•

Chuyện Như Ý tiên trang

●๋• 174 ●๋• 175 ●๋• 176 ●๋• 177 ●๋• 178 ●๋• 179 ●๋• 180 ●๋•

●๋• 181 ●๋• 182 ●๋• 183 ●๋• 184 ●๋• 185 ●๋• 186 ●๋• 187 ●๋• 188 ●๋• 189 ●๋• 190 ●๋•

●๋• 191 ●๋• 192 ●๋• 193 ●๋• 194 ●๋• 195 ●๋• 196 ●๋• 197 ●๋• 198 ●๋• 199 ●๋• 200 ●๋•

Bình nguyên mãng thú

●๋• 201 ●๋• 202 ●๋• 203 ●๋• 204 ●๋• 205 ●๋• 206 ●๋• 207 ●๋• 208 ●๋• 209 ●๋• 210 ●๋•

●๋• 211 ●๋• 212 ●๋• 213 ●๋• 214 ●๋• 215 ●๋• 216 ●๋• 217 ●๋• 218 ●๋• 219 ●๋• 220 ●๋•

●๋• 221 ●๋• 222 ●๋• 223 ●๋• 224 ●๋• 225 ●๋• 226 ●๋• 227 ●๋• 228 ●๋• 229 ●๋• 230 ●๋•

●๋• 231 ●๋• 232 ●๋• 233 ●๋• 234 ●๋• 235 ●๋• 236 ●๋• 237 ●๋• 238 ●๋•

Đế quốc Đại Diễn

●๋• 239 ●๋• 240 ●๋•

●๋• 241 ●๋• 242 ●๋• 243 ●๋• 244 ●๋• 245 ●๋• 246 ●๋• 247 ●๋• 248 ●๋• 249 ●๋• 250 ●๋•

●๋• 251 ●๋• 252 ●๋• 253 ●๋• 254 ●๋•

Bí tàng Thiên Lan

●๋• 255 ●๋• 256 ●๋• 257 ●๋• 258 ●๋• 259 ●๋• 260 ●๋•

●๋• 261 ●๋• 262 ●๋• 263 ●๋• 264 ●๋• 265 ●๋• 266 ●๋• 267 ●๋• 268 ●๋• 269 ●๋• 270 ●๋•

●๋• 271 ●๋• 272 ●๋• 273 ●๋• 274 ●๋• 275 ●๋• 276 ●๋• 277 ●๋• 278 ●๋• 279 ●๋• 280 ●๋•

●๋• 281 ●๋• 282 ●๋• 283 ●๋• 284 ●๋• 285 ●๋• 286 ●๋• 287 ●๋• 288 ●๋• 289 ●๋• 290 ●๋•

●๋• 291 ●๋• 292 ●๋• 293 ●๋• 294 ●๋• 295 ●๋• 296 ●๋• 297 ●๋• 298 ●๋• 299 ●๋• 300 ●๋•

●๋• 301 ●๋• 302 ●๋•

Hoang mạc ma diễm

●๋• 303 ●๋• 304 ●๋• 305 ●๋• 306 ●๋• 307 ●๋• 308 ●๋• 309 ●๋• 310 ●๋•

●๋• 311 ●๋• 312 ●๋• 313 ●๋• 314 ●๋• 315 ●๋• 316 ●๋• 317 ●๋• 318 ●๋• 319 ●๋• 320 ●๋•

Tiểu thế giới Hành Võ

●๋• 321 ●๋• 322 ●๋• 323 ●๋• 324 ●๋• 325 ●๋• 326 ●๋• 327 ●๋• 328 ●๋• 329 ●๋• 330 ●๋•

●๋• 331 ●๋• 332 ●๋• 333 ●๋• 334 ●๋• 335 ●๋• 336 ●๋• 337 ●๋• 338 ●๋• 339 ●๋• 340 ●๋•

●๋• 341 ●๋• 342 ●๋• 343 ●๋• 344 ●๋• 345 ●๋•

Chuyện Lục Kiếm Phong

●๋• 346 ●๋• 347 ●๋• 348 ●๋• 349 ●๋• 350 ●๋•

●๋• 351 ●๋• 352 ●๋• 353 ●๋• 354 ●๋• 355 ●๋• 356 ●๋•

Đại thế giới Càn Nguyên

●๋• 357 ●๋• 358 ●๋• 359 ●๋• 360 ●๋•

●๋• 361 ●๋• 362 ●๋• 363 ●๋• 364 ●๋• 365 ●๋• 366 ●๋• 367 ●๋• 368 ●๋• 369 ●๋•

●๋• 370 ●๋•

Hoang tuyết băng nguyên

●๋• 371 ●๋• 372 ●๋• 373 ●๋• 374 ●๋• 375 ●๋• 376 ●๋• 377 ●๋• 378 ●๋• 379 ●๋• 380 ●๋•

●๋• 381 ●๋• 382 ●๋• 383 ●๋• 384 ●๋•

Chuyện Kết anh

●๋• 385 ●๋• 386 ●๋• 387 ●๋• 388 ●๋• 389 ●๋• 390 ●๋•

●๋• 391 ●๋• 392 ●๋• 393 ●๋• 394 ●๋• 395 ●๋• 396 ●๋• 397 ●๋• 398 ●๋• 399 ●๋• 400 ●๋•

●๋• 401 ●๋• 402 ●๋• 403 ●๋• 404 ●๋•

Luận Kiếm đại hội

●๋• 405 ●๋• 406 ●๋• 407 ●๋• 408 ●๋• 409 ●๋• 410 ●๋•

 

* Những từ thường gặp trong thể loại tu chân:

– Linh căn: Linh căn là gì? “’Linh căn’ là cái gì, đại bộ phận tu tiên giả đều không rõ rằng lắm. Nhưng bọn họ đều biết, một người nếu không có linh căn, muốn tu tiên cũng không thể được, bởi vì ngươi căn bản là không có cách nào cảm ứng được linh khí, càng không cần nói đến việc tu luyện công pháp” (Trích chương 127 quyển 2, Phàm nhân tu tiên)

– Linh căn chia ra làm năm loại là: Đan linh căn hoặc Thiên linh căn (một linh căn), Song linh căn (hai linh căn), tam linh căn, tứ linh căn và ngũ linh căn hay phế linh căn. Trong đó đan linh căn được coi là linh căn tốt nhất, bất luận tốc độ tu luyện hay thuộc tính đều nhanh hơn người khác gấp ba, bốn lần. Tứ linh căn, ngũ linh căn được xem như là “ngụy linh căn”, bởi vì hiệu quả tu luyện của hai loại linh căn này rất thảm hại, khó lòng đạt đến Trúc Cơ. Nhưng một số tác phẩm lại có thể đề cao ngũ linh căn, nếu đạt được công pháp thích hợp thì tốc độ tu luyện của ngũ linh căn thậm chí cao hơn gấp nhiều lần thiên linh căn.

– Linh căn có năm thuộc tính ứng với ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cũng có một số linh căn không thuộc ngũ hành linh căn, linh căn đó gọi là “biến dị linh căn”. Cái gọi là “biến dị linh căn” là sự hỗn hợp của hai đến ba thuộc tính linh căn trong ngũ hành biến dị và thăng hoa. Ví như “kim linh căn” và “thủy linh căn” dị biến sinh ra “lôi linh căn”, “thủy linh căn” và “thổ linh căn” dị biến sinh ra “băng linh căn”,…. Người có “biến dị linh căn” tuy tốc độ tu luyện không bằng “thiên linh căn”, nhưng cũng nhanh hơn bình thường mấy lần.

– Người tu tiên dựa vào cảnh giới để phân chia, gồm ba cảnh giới là: hạ cảnh giới, trung cảnh giới và thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới gồm: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Trung cảnh giới gồm: luyện hư, hợp thể, đại thừa. Thượng cảnh giới thì chỉ có độ kiếp, nếu độ kiếp thành công thì có thể phi thăng thành tiên, thọ ngang trời đất. Trong đó chỉ có luyện khí là chia làm mười tầng, còn lại thì chia làm ba tầng, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Thật ra thì cảnh giới trong mỗi bộ truyện mỗi khác nhau, tùy theo ý định của tác giả có thể sáng tạo ra nhiều cảnh giới mới nữa. Cảnh giới trong Xuyên việt chi tu tiên là: Luyện khí – Trúc cơ – Hóa nguyên – Kim đan – Nguyên anh – Hóa thần – Xuất khiếu – Đại thừa – Độ kiếp và cuối cùng là phi tiên. Nếu Độ kiếp không thành công, thì có thể sửa tu Tán tiên.

297 comments on “Xuyên việt chi tu tiên

 1. truyện này rất dài và chưa end,tác giả chưa biết đào hố hay k0 nhưng mình rất biết ơn vì bạn đã edit truyện này và mình mong bạn làm tới cùng

  thú thật là mình kết mấy truyện dài mà hay như vầy lúc trước ta thấy có truyện Tiêu Diêu Thiên Địa Du cũng hình như tu chân nhưng k0 hợp gu ( ta thù phụ tử niên thượng ) nên bỏ bây giờ có truyện hợp gu rất thích

  thank vì đã làm truyện

  • Y Đại không phải tác giả chuyên đào hố đâu, nên bạn có thể yên tâm bộ này sẽ hoàn thành ^.^~~ Bản thân mình cũng sẽ cố gắng đi hết hành trình theo Y Đại, chỉ có điều mình không nghị lực ngày 1 chương như Y Đại, tháng được dăm ba chương là cùng. Nói thật bộ này rất hợp khẩu vị của ta, đọc lại hai ba lần vẫn chưa chán nên ta có đủ hứng thú để theo đến cùng.
   Bộ Tiêu diêu thì ta cũng đã coi, sau khi coi Tu tiên. Quá trình thăng cấp quá nhanh, nên ta cũng không thích lắm, mặc dù lết được hết cả bộ ^.^~~.

 2. xin cái ghế ngồi chờ :3

  Mình qua bên vns thì thấy nói là đến chương 142 thì hai đứa vẫn k xi nhê gì luônmà, chậm nhiệt muốn xỉuuuuuu ~~~~

 3. nàng ơi, ta ngày nào cũng vào nhà nàng ngắm nàng cả (T_T) cơ mà nàng lại hình như không có nhà, đã hai tháng rồi hình như nàng chưa up chap mới, ta ngóng trông nàng mỏi mòn a, nàng có thể cho ta bit chút xíu về lịch trình ko (*≧m≦*) thanks nàng nhìu, cảm tạ nàng lắm, à ta rất thích bộ này cảm ơn nàng đã bỏ thời giờ ra dịch nha (●*∩_∩*●)

  • Hai tuần trước ổ cứng ta hư, mất sạch dữ liệu, bao nhiêu tích trữ của ta đều đi tong, giờ đang mày mò edit lại này nàng TT^TT. Thêm tuần này là tuần thi giữa kỳ nên ta không nhiều thời gian lắm. Ráng qua hết tuần này, tuần sau ta sẽ gắng post chừng 2, 3 chương lên. Thank nàng đã theo dõi nha ∩_∩

   • umk ko sao đâu nàng, nếu bận học thì nàng học đi chừng nào rảnh(●^ở^●) thì post lên cho mh xem với, à mà nàng học đh hả, mới khai giảng đây mà thi giữa kỳ rồi (⊙︿⊙) chắc bận túi bụi lun ah

   • Ừ, đại học ta học 3 học kỳ lẫn, chẳng có thời gian nghỉ hè đâu cả, với lại năm nay kết xong học kỳ này sẽ vào ngay học kỳ mới để được nghỉ tết sớm nên ta hơi bận tí.

 4. Ta nói không biết có chàng nào bên TTV đọc nhầm bộ tu tiên này ko. Cái tên ko hề có dấu hiệu đam mỹ. Bữa ta sang TTV down mấy bộ convert tu tiên ngựa đực về đọc, đọc phải mấy comment các chàng oán thán tu luyện nhầm truyện đam mỹ, cười muốn vỡ bụng :]]]]

  • Ừ, bộ này mấy trăm chương đầu đọc cũng khá giống mấy bộ tu tiên bình thường nên nhiều người nhầm ^_^. Thật sự thì nếu ko có Vân Liệt hoặc Vân Liệt thay bằng một ông lão nào đó, cộng với Tử Thanh không phải cong thì ta chắc bộ này ko khác gì mấy bộ tu tiên ngàn mấy chương đâu :)))

 5. hình như nàng cũng đọc Phàm Nhân Tu Tiên, vậy chắc công lực tiên hiệp của nàng cũng cao thâm. Nàng cho ta hỏi có bộ nào tiên hiệp (ko cần đam mỹ) hay, đáng đọc ko nhưng đừng là bí kiếp cày lv của lão Cà Chua nha -_-! Ta thích kết hợp tu luyện + cảnh + tình, đừng quá khô khan là dc >.<

  • etou~~ ta ko có đọc phàm nhân tu tiên a, ta chỉ mới nghe qua tên thui, mừ tu tiên ta đọc cũng không nhiều ^_^ Do laptop từng mất dữ liệu một lần nên h ta cũng ko nhớ mấy bộ tu tiên mình từng coi nữa, chỉ nhớ được mấy bộ như: Tu chân điền viên sinh hoạt của Tiểu Cửu Nhi Hứa Vân Hạc, bộ này đọc khá giống bộ nào cũng tu tiên có yêu quái là bồ công anh í, ko nhớ tên lắm; Ma thủ tiên y cũng đc. Còn bên đam mỹ thì tu tiên đa phần là phụ, mình đg luyện 1 bộ cũng nói về thế giới tu tiên là Trọng sinh chi tà chủ, đọc cũng đc, vs mí bộ xuyên thư quên mất tên ùi. Bạn vô topic Vô CP tiểu thuyết bên vns tìm kiếm xem thử đi (http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=582304)

   • thanks nàng nhìu, ta thấy nàng để trích dẫn của Phàm Nhân Tu Tiên nên tưởng nàng có đọc. Mấy bộ tu tiên của DM thì hình như chưa dc edit hoàn, làm ta hơi nản chí, bộ Tà Chủ ta thấy mọi ng khen hay rồi nhưng cũng chưa edit 😦 Bây giờ ta ráng chờ bộ này của nàng vì ta thích Y Lạc ah 😀
    Ta sẽ tìm 2 bộ tiên hiệp mà nàng giới thiệu. Bữa giờ thấy nhìu ng khen Tiên Nghịch với Cầu Ma nên cũng down về rồi nhưng mà có nhiều ý kiến trái chiều quá làm ta chùn bước, dù gì 1 bộ cũng cả 2k chap, nếu ko hay thì phí time lắm

   • Ha ha, ta thấy nó đủ nội dung để giải thích linh căn nên ta trích dẫn thui chứ ta chưa coi nha. Ta biết bộ Cầu ma, ta cũng chưa coi bộ này nữa, but bộ này là ss tinhvan dịch, nên chắc cũng ok vs hủ mình. Nàng có thể xem thử Cầu ma, còn Tiên nghịch thì chưa nghe qua. Tà chủ thì ta đọc 1 nửa ùi ngưng ùi, h ta đg luyện bộ Linh la giới, coi cũng đc lắm đấy nàng. Mấy bộ mấy ngàn chương thì ta thường coi chừng 100 mấy chương mà cảm thấy nó tạo cảm hứng cho mình xem tiếp thì ta đọc tiếp, còn không thì vứt.

   • Ta bữa giờ đang đọc Già Thiên mới dc ~ 50 chap nhưng thấy hay. Truyện có hint cơ tình mặc dù cũng ko thể xem là hint nhưng ít ra ko có mấy cô nàng qua qua lại lại, chỉ có 2 ng bạn thân sống chết có nhau thôi =))
    Bữa giờ bão quá nhưng nhà nàng thì ko cần lo, bộ này có thể nói là super chậm nhiệt cho nên nàng đừng có private mà ko thông báo nha >.<

   • chừng nào bị buộc private chắc ta chuyển nhà sang livejournal quá, ít nhất thì bên đó có thể hạn chế người vào. Lúc đó ta sẽ có bài thông báo, but h bão còn xa lắm mới lan tới chỗ ta =w= Đưa bộ Già Thiên vào list sẽ đọc, nghe nàng nói vậy ta cũng cảm thấy được đấy =w=

   • ta đọc tới 100 chap rồi, cơ tình ngày càng có xu hướng, đáng tiếc tới chap 6x thì anh kia đã bị yêu nhập thân, dù vậy vẫn cố gắng giành lấy bí tịch cho anh nọ (yy 1 chút thì có thể nói là bán linh hồn cho quỷ dữ để con quỷ kia bay vô mộ lấy bí tịch cho ai kia >. hint quá phải ko =))
    Đọc truyện này ta ghét cay ghét đắng con bồ cũ của vai chính, may là 2 ng chia tay lâu rồi nhưng con quỷ này làm ta bức xúc lắm: vừa ích kỷ tham lam lại tư cao tự đại, đặc biệt là yêu hư vinh + tuyệt tình.
    Đây là bộ thứ 2 sau Tru Tiên mà ta đọc thấy hay, giới thiệu cho nàng, hi vọng nàng thấy hay 🙂

   • Đa thê thật nhưng hay ạ ( dù gì nó cũng thiên về tu tiên nhiều hơn nên mấy khúc tc e lướt cho xong… ). Cái bộ ngạo thế cửu trọng thiên bựa lắm ạ, thằng nam chính đã bựa mà đám đàn em cũng bựa theo, JQ thì vô số :)) nếu hứng thú chị thử lướt vài chương xem.

   • thôi, ko thích tu tiên mà gái từng đàn từng lởn vởn xung quanh nvc -_-. Tác giả của DPTK với NTCTT chuyên cho 5,6 con vợ, nản. Ta lần đầu đọc tu tiên thì dính Tru Tiên, nvc đến chót 1 vợ, Già Thiên thì tính kỹ cũng chỉ có 1 vợ. 2 anh đều tên Phàm, chắc mình có duyên với nvc tên Phàm thôi -_-. Đã thử Tiên Nghịch nhưng ko hợp, bye rồi

   • Đptk thì không đọc nhưng NTCTT thì đã tu xong cả bộ mà chưa đã ghiền… mấy đoạn có nữ có thể next mà, đọc tiên hiệp mà bỏ qua bộ này thì rất tiếc đó, nhất là tình cảm huynh đệ của các đời cửu kiếp với cửu kiếp kiếm chủ, đọc mà cảm xúc cứ lẫn lộn, vừa buồn lại vừa vui… đã vậy Phong Lăng Thiên Hạ rất giỏi về đấu trí, quyết thắng ngoài ngàn dặm gì đó xem rất hint, nvc tuy có 4 vợ nhưng mình thấy ai cũng đáng thương và cũng xứng đáng có được hạnh phúc cả, các cô không phải loại hình tiểu bạch hay mỹ nữ kiêu ngạo ngông nghênh gì đó trong các tiên hiệp khác, mỗi người đều trải qua nỗi đau, đều tự mình vươn lên để xứng đáng với người mà các cô yêu, ngoài ra còn có đứa con trai của nvc, là một linh hồn xuyên qua, rất dễ thương, mới mấy tuổi đầu đã biết kiếm vợ, còn mặt dày gọi cha mẹ người ta là nhạc phụ nhạc mẫu nữa chứ ^^~
    Ừm… nói đến tiên hiệp, mình là fan của Thương Thiên Bạch Hạc, ngoại trừ bộ Thương Thiên Phách Huyết ra thì những bộ còn lại rất hợp với hủ, nhân vật nữ trong những bộ này không có bao nhiêu đất diễn cả, đặc biệt là Vũ thần, 1 nữ, xuất hiện khoảng 1/20 truyện, thật ra mình đã lén yy Bách Linh Bát mặt lạnh công với Hạ Nhất Minh thông minh cường thụ đó :d , ngoài ra còn có Chiến thiên, Dị giới chi quang não uy long (cùng tác giả) rất đáng đọc… Linh la giới đọc khoảng 600 chương thì drop, lý do: không hứng thú ^^~
    Ầy quên, vào mà quên chào chủ nhà, toàn lo nói chuyện tiên hiệp (tại mình bị ghiền thể loại này á) hy vọng sẽ sớm nhìn thấy chữ hoàn trong mục lục bộ này, cảm ơn bạn vì đã edit nhé ^^~

   • @Mạc Vô Thần: Đấu phá thương khung thì ta có nghe qua tên, hình như có đồng nghiệp văn, nhưng ta không đọc, lý do đúng là đa thê nên hông thích lắm, NTCTT chưa nghe qua tên, nghe nàng nói JQ nhiều thì ta sẽ để vào list chờ đợi. Mấy bộ dài ngàn chương không có hint chống đỡ là ta không thể đọc hết được nha ~
    @Snail: Ta sẽ để các bộ nàng nói vào list chờ đợi ~ Linh la giới ta cũng coi một nửa ùi hết nổi kéo xuống khúc cuối thì anh nam chính đi vs chị nữ chính xong là ta vứt luôn ùi~
    @Như Hoa Lộng Nguyệt: thế nàng đọc Cầu ma chưa, ta tính xử bộ đó nha~

   • NTCTT quả thật là nhiều hint vì có cả đống huynh đệ và thằng nào cũng bựa cả :)) Cả nam chính cũng vậy.
    Người cứ tưởng tượng xem có thằng nam chính nào mà ban đêm đi đánh người ta bầm dập, sáng làm thầy thuốc chữa người, mặt không đổi sắc ra vẻ từ bi sẽ cố hết sức, rồi giảm giá này nọ ( lúc vô ảnh bẻ khớp làm đám đó tru lên, hành hạ một hồi rồi mới vô việc chính là chữa trị), chữa xong ngta khúm núm cảm ơn, còn thằng nam chính thì cười xua tay bảo đừng khách sáo, thế cũng đủ biết mặt dày cỡ nào.
    Nam chính có một huynh đệ rất không được đẹp tên Đàm Đàm, suốt ngày hỏi ngươi thấy ta có đẹp trai không, khiến ông sư phụ đôi khi cũng muốn đánh chết thằng đệ tử này. Mà khi vị huynh đệ này hỏi ta có đẹp trai không, nếu trả lời không thì sẽ bị đánh vì dám khinh nhau, trả lời có thì cũng bị đánh vì tội nói dối gạt sự thật làm tổn thương trái tim mong manh của hắn.
    Nam chính còn một vị huynh đệ xinh đẹp như hoa nữa, khi Thượng tam thiên và Trung tam thiên thông đường nhau, loạn chiến xảy ra, ẻm bị đám đô concoi là thố tử, đòi bắt về, bị thị dâm từ trên xuống, ẻm nổi sùng diệt nguyên con đường khiến máu chảy thành sông XD còn đám huynh đệ khác thì đứng trong lâu uống trà cười trên nỗi đau khổ của nhau.
    Còn nhiều huynh đệ bựa lắm.
    Ps: Cơ mà quả thật đa thê không thể chịu được, tới khúc nam nữ ta toàn lướt xuôi cho xong T.T

 6. mấy nay tuần nào ta cũng qua thăm nhà nàng nè, nhưng do máy nó bi khùng khùng ta ko com cho nàng được, nàng cố lên nha ta ủng hộ nàng a, ta cùng nàng lết đến hết bộ truyện a o(≧o≦)o

 7. Pingback: Top 20 đam mỹ năm 2014 | Kurokochii

 8. Pingback: [Review] Xuyên việt chi tu tiên – Y Lạc Thành Hỏa | Ngáo

 9. Nhìn số chương mà hoảng hồn quá, nhưng cũng may bữa gặp cái hố gần 2 ngàn chương rồi nên nhìn cái hố hơn 8 trăm chương này mình vẫn còn giữ được bình tĩnh chứ không phun nước vô màn hình như bữa kia =]]]] ( ̄ω ̄;)!

  Thôi chúc chủ nhà lấp hố thành công nha, lâu lâu mình sẽ lại lượn qua theo dõi, chứ giờ tạm thời bookmark đấy đã, tại đang nằm dưới nhiều hố quá rồi, mà hố nào cũng sâu hun hút, ít thì 300, mà nhiều thì 2000. (❁´◡`❁)

 10. Ta cảm thấy mình đã lọt vào 1 cái hố sâu ko đáy…cố gắng lên nàng…cố gắng lấp hố nha nàng
  P/s: cảm thấy yêu nhà nàng từ cái nhìn đầu tieen~~ *ôm hun pặc pặc*

 11. Etou… e nói câu này có vẻ hơi lạc đề, nhưng mà truyện tu tiên có yêu quái bồ công anh mà chủ nhà nói có phải Thuần dương của Sisimo ko ạ?

 12. Chưa đọc nữa :)))) cắm cọc chờ nàng :))))))))))))))) cố lên nàng nhé :))))) thấy chậm nhiệt văn mà 300c hơn như kia thì chừng nào 2 nó mới iu nhau nhỉ =)))) sợ thật ~~~~~~~~~

  Thôi h đọc tản tản lên từ từ :3 sẽ bảo like thỉnh nàng bỏ qua :))(

 13. Ẹc, nói ra thì nghe nhàm nhàm…

  Cách đây cũng lâu, thấy bộ này được giới thiệu, mà cũng thấy vì edit chưa hoàn nên mị tránh xa nó trăm thước luôn T^T Đến tận ngày hôm qua rãnh rỗi tìm lại, đọc thử xem sao, và ấn tượng đầu tiên của mị là: Uầy, bạn editor này đánh nhầm số chương truyện rồi kìa, chắc bị dư con số một (゜▽゜;), ở đâu ra cái truyện dài gần 900 trương chứ?!!! Đó giờ truyện dài nhất mà mị đọc là “Khuynh thế thiên hạ vô song”, hơn 400 chương, tưởng mình là đại dương, ai dè chỉ là “ếch ngồi đáy giếng thôi” (T^T ) Quá sốc bởi cái độ dài quằn quại của ẻm, và mị hớn hở nhào vào, dù biết đây chính là hố-sâu-không-đáy a (╥﹏╥)

  Lần đầu tiên biết đến thể loại tu tiên này. Trước giờ cùng lắm là đọc huyền huyễn, dị giới xuyên việt, tùy thân không gian…. Đâu ngờ, tu tiên mới chính là ánh sáng chân lý nha… Và khi biết được có nhiều bộ tu tiên dài còn khủng hoàng hơn bộ này, thì mị dần có niềm tin lại vào cuộc sống rồi :3 Cũng có thể nói là ma mới tò te, đọc nhiều lúc đến mấy đoạn giải thích kinh mạch linh căn này nọ, là tịt ngòi luôn, quá trừu tượng, quá cao siêu, quá… tuyệt vời!

  Mị khâm phục và ngưỡng mộ bạn editor lắm ^^~ Từ bản QT mà bạn có thể edit một cách mượt mà, dễ hiểu, gần gũi đến như thế, không có gì là khúc mắt khi chú tâm đọc kỹ, mọi thứ hóa ra thật kì diệu, dễ hiểu không ngờ… Oa oa oa, thật không thể nào kiềm chế được, phấn khích đến từng lỗ-chân-lông luôn, bạn rất giỏi, thật đấy. Thật không biết nói sao cho đủ, nhưng mà, thân ái, người chính là thần tượng của mình nha ❤ ❤ ❤

  Thật ra thì mình cũng chỉ mới đọc từ ngày hôm qua, đến nay cũng không được nhiều, nhưng mình mong, rất mong, rằng bạn sẽ đi đến chữ HOÀN của truyện này. Lúc trước có thử edit đam, cá nhân mình cảm thấy đây cũng là một công việc hao tổn trí óc chẳng khác nào giải đề thi ĐH quốc gia, nói chi đến thể loại tu tiên này T^T Rất khó nhằn, tốn thời gian và tinh lực, nhưng mong rằng bạn đừng bỏ-rơi nó (▰˘︹˘▰) Thật xin lỗi vì không biết và ủng hộ bạn từ sớm hơn, nhưng vốn là một cực-kì-silent-reader, mình cũng ráng trồi lên mà comt đấy, vì tình yêu mới chớm nở, và dự là sẽ ăn sâu bám chặt, cắm cọc ngày ngày…. Chẳng biết làm gì ngoài Like, follow, và viết cái comt tào lao sến súa này, nhưng dù sao đi nữa, đã nhỡ ôm cái nghiệp vào thân rồi, thì phải cố gắng lên nha chủ nhà!

  Mà nói, đã lỡ đeo cái sự ghiền vào người dồi, cho nên…. À thì, mình thấy rằng truyện có một cái poster bản Trung, không biết ngoài nó ra thì còn có hình minh họa gì gì đó không (Ẹc, mình nghĩ rằng với cái số lượng chương khủng hoảng như thế thì cũng phải có hình minh họa chớ :v)… À, là thế này, chủ nhà có muốn làm poster cho bản edit này hông, mình muốn làm một cái gì đó, để ủng hộ tinh thần chủ nhà với chút hiểu biết Photoshop thoi thóp T^T Mình biết nó chẳng đáng là bao, nhưng mà… *trớp trớp mắt, uốn éo* Chỉ rằng hiểu biết của mình về thể loại này, đặc biệt là bộ truyện này (diễn biến về sau, nhân vật, hướng đi, tình yêu…) ít đến thảm thương…. Chẳng biết là có làm nên ngô nên khoai gì hay không (; ̄д ̄)Ây da, vì bây giờ chỉ mới là 1/8 của truyện thôi a *lật bàn*

  Hự, nói chung là…

  1/ Mình yêu bạn editor lắm
  2/ Mình ngỏ ý xin được làm poster cho bộ này (tuy nhiên, với sự hiểu biết nhất định cái đã, này sẽ rất tốn thời gian na T^T)
  3/ Comt dài, có sai chính tả thì cho mình xin lỗi nha…
  4/ *cắm cọc, đổ bê-tông* Ngóng ~~~~~
  5/ Chúc chủ nhà một mùa hè tốt lành ( ˘ ³˘)♥~~~

 14. Cảm ơn chủ nhà đã tương trợ thật là nhiều link nha~~~~~
  Òa òa, nhiều hình quá, toàn là yêu nghiệt không aaaaa T^T Biết sao mà chọn cho phù hợp đây….
  Chủ nhà thân ái, người phải cố gắng edit nha ❤
  .
  .
  P/s1: Hic, thật ra em phải gọi chủ nhà bằng ss đấy ạ T^T Thứ lỗi cho sự bộp chộp trong xưng hô của em na…
  P/s2: ss có muốn đề xuất đặc biệt một pic nào đó hông? Em hông hiểu rõ truyện, lỡ chọn pic ko phù hợp thì công cốc T^T
  P/s3: ss à *trớp trớp* add FB của em nha, nha nha nha https://www.facebook.com/van.vy.39

   • Em chịu thôi, vì trong đống link đó thì em thấy hai cái hình này ghép với nhau khá là hợp, đủ cho cảm giác cổ trang (ờm, xuyên việt cổ trang ha?) Σ( ̄□ ̄lll). Em chưa thấy tấm nào có thể lột tả đủ cảm giác hung thần của sư hyunh cả T^T Mà đúng Tử Thanh mặt gian thật (-____-), còn mặt sư hyunh thì hiền quá… :v Ẹc….

 15. mố. ta ko nhìn nhầm phải ko mĩ nhưn? 811 chươg. OTL nàg thật dũg cảm. tiểu mụi mụi bái phục sát đất ah. cho ta một suất ôm đùi nàg vs. ta đổ nàg rầm rầm mất rồi nga~ *cắn khăn*

  • Ta cũng rất khâm phục mình có can đảm edit bộ này nha. Cơ mà biết seo được, ta thích coi bộ dài, mà chọn bộ edit toàn bộ dài không hà, haiz, này thì Tối cường nam thần, Tử Trúc,… toàn bộ dài không kém tu tiên không hà -.-

 16. vậy nên. mị ms muốn mag nàg về nhà ah.
  thực chất bây h tìm nhà làm tr dài ta thấy cũg kha khá. cơ mà toàn bỏ giữa chừg ( ta bị sụp hố ko bò lên nổi. lại phải lết Qt) hơn nữa nhiều bạn ms dịch hoặc bị lậm văn phong trug quốc nên đọc ko chắc, cũg làm mất đi cái hay của tr.
  hơn nữa ta thích chậm nhiệt văn ah. côg phải thật ngầu, thật bị ẩn. và bé thụ phải CỰC KÌ NGẦU ( dù moe nhưg cũg phải thật thật cá tính). vậy nên rất khó tìm tr. nhìu tr đọc văn án hay. cơ mà ms đến chươg mười mấy đã thấy thụ nắm trog lòg công rồi *ta lật bàn* ‘chi rứa mà mi đã đổ rầm rầm vậy’ . bùning. vì nhữg lý do trên nên ta cực kén tr
  thực sự thì lúc nhìn thấy thể loại tu tiên ta hơi ngại. vì đây là thể loại hóc. nhưg thấy nó dài ah. mà nàg lại dám mần nên ta cũg nhảy vô hố. phải ns là ko nhảy nhầm. văn phog của nàg dịch tốt lắm, câu nào chắc câu ấy, dễ hiểu, ít lạm dụng từ hán việt. nd tr thì khỏi bàn ahh. nên ta đổ ruỳnh ruỳnh lun
  ta nghĩ dù nàg có hoàn hay ko thì đk đọc tr nàg edit cũg rất đág ( mị ns cho có vần thôi. nàg ko hoàn mị ám nàg dài luôn đó)
  nàg cố lên nha. ta sẽ cố com thườg xuyên. cơ mà dạo nè đag chạy nc rút thi đại học nên chắc phải hè mới mỗi ngày một com cho nàg đk. hị hị. cơ mà mị y nàg lắm nên cứ chờ ngày mị cua nàg nga. muahaha * cười dâm đãg*

 17. Pingback: [TG] Thất Thế Hữu Hạnh, Tuyệt Thế Miêu Bĩ, Y Lạc Thành Hỏa | Kurokochii

 18. OMG! Ta nghĩ ta ko phải lọt vào 1 cái hố sâu ko đáy mà 1 vực thẳm kia. 800 chương dự 2 năm thì hoàn! Cơ mà ta lạ thích ngược thế cơ :p chủ nhà cho mảnh đất xây biệt thự hóng cái nào~

 19. cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ này mình lang thang kiếm đam mỹ vô tình vào đọc được bộ này nhưng đọc bằng điệnt hoại không cmt được nay vào cmt bày tỏ nỗi lòng mong chủ nhà dịch nhanh cái đây là bộ đam mà mình thích nhất từ trước tới giờ luôn ý cực kì thích ý nên yêu chủ nhà lắm lắm luôn ý :3 cảm ơn chủ nhà nhiều :3

 20. Pingback: Xuyên Việt Chi Tu Tiên | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

 21. Chao nang, xin cam on nang da edit truyen nay. Minh xin duoc «nhay ho» cung ban. Truyen hoi….dai va chua biet ngay nao hoan minh chac se con gap nhau hoai (chua ke PJ moi). Vi vay, lau lau minh se chay vo nha de xem «hang» moi cung «tiep mau tinh than» cho nang. Chu it nhung la tam long nhieu nha. CHU NHA CO LEN!!!
  P/s: minh len bang dt nen nang co lich post truyen thi cho minh xin nhe. 🙂 🙂 🙂

 22. Pingback: List Đam Mỹ Đang Đọc Chưa Hoàn Của Chủ Nhà ^^ | Yue Shen

 23. Pingback: List Đam Mỹ Yêu Thích Của Nguyệt Thần Điện | Nguyệt Thần Điện

 24. ầy quả thật em chả muốn màu mè hoa lá hẹ j nhưng đêm đọc xong thêm bốn chương của nàng ngồi quắn quéo cả buổi em chỉ muốn cmt một cái j đó thật là hoành tráng :)))))))
  Em thích đọc thể loại tu tiên, đọc cũng đc khá nhiều nhưng kg phải là đam mỹ :))) sau đổi qua đọc đam mỹ nhưng lúc đó hk có ai edit tu tiên em lại đọc kg hiểu QT nên cứ ngỡ bên đam mỹ kg có thể loại tu chân tu tiên, (dù sao thể loại này phải dài đọc mới đã mờ hehehe) nên em toàn đọc huyền huyễn, dị thế để thay thế hk hà >wwwww<
  Em có vẽ fanart tử thanh và vân liệt, nhưng tô đc một nữa lại thấy xấu quá nên dừng rồi ;v; nhất định một lúc nào đó em sẽ vẽ đc thật đẹp để tặng tỷ a
  Gửi ngàn nụ hôn nồng cháy và lời cảm ơn dành cho editor xinh đẹp mà em sẽ bám đùi trong thời gian sắp tới ❤

 25. Pingback: [Tổng hợp] Đam mỹ Xuyên không – Phản xuyên không | Magic Bean

 26. Chòi ôi, thật ngưỡng mộ chủ nhà nha, truyện mấy trăm chương vậy mà chủ nhà cũng chịu làm(◕︵◕) . Ủng hộ chủ nhà bằng cả con tim này nha. ლ(・ิω・ิლ) 

 27. nhìn số chương mà choáng váng @@ quá kinh khủng , tác giả lấy đâu ra cảm hứng mà múa bút thành văn hơn 800 chương vậy? editor thật dũng cảm khi chọn edit bộ dài thế này *bật ngón cái*

 28. Vào đọc -> thấy nàng edit hơn trăm chươg kha khá -> nhìn thấy 881c -> chỉ có thể nói: nàng hãy cố gắng hết mình!!! *moa moa* Chúc nàng lết đc tới tận cùng~ tks vì đã edit

 29. Pingback: LIST ĐAM MỸ ĐANG HÓNG ~~~~~ | ๑۩۞۩๑Ngọc๑۩۞۩๑

 30. Pingback: U – V – W – X – Y | Động Màn Tơ

 31. troi a t nhin tong so chg ma choang vang qua. t tg bo “truyen thuyet chi chu dich phu nhan” da la dai rui. bo nay con dai hon. Mong chu nha co the tu thanh chanh qua di den cuoi con duong de chung hu theo doi truyen nay con duoc tung bong chuc mung^^

 32. *lót dép * ủng hộ nàng #.# ta khoái thể loại xuyên không nhiều chương lắm, héhéhé…. Nhìn số chương mà muốn chảy nước miếng luôn *chẹp chẹp* ta bám ở đây luôn nha, ÉHÉHÉHÉ

 33. nhìn thể loại là muốn nhào vô đọc rồi, cơ mà hóng bạn ra nhiều nhiều chương tý, hế hế, mình rất thích đọc truyện tiên hiệp, hơn nữa thể loại ôn nhu thụ lãnh cường công thế này lại càng hợp gu. cảm ơn bạn đã edit truyện này nhé, vì mình cũng ed nên biết nó khá mệt và vất vả, cũng tốn không ít thời gian của người làm, nên sẽ không thúc dục, nhưng mong rằng bạn sẽ hoàn nó chứ đừng bỏ dở hố mà tội nghiệp nhé. hì hì.*lót dép trải chiếu* hóng

 34. Nhìn truyện dài 800+ chương, mình thiệt sự khâm phục bạn khi quyết định edit truyện. Truyện rất hay và edit cũng êm lắm. Cám ơn bạn đã edit truyện này nhé ^_^ Mình xin bám vào nhà ăn vạ chờ ngày bạn hoàn đây ❤ ❤

 35. mới đầu nhìn số chương, mình cũng muốn dội ra luôn vì trước h chưa đọc nỗi truyện tới 200 chương nhưng mà thôi kệ, nhảy hố luôn…. ĐÂY LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐỜI MÌNH MÀ:)))))))) Đọc 1 lèo tới c160 mà k ngán mà, đi học cũng ráng lôi máy ra đọc dù ngồi bàn đầu. Mong chương mới của bạn. Ngàn vạn lần cảm ơn bạn vì đã dịch bộ này <3<3<3<3<3….n lần.

 36. – Nằm bẹp dí trong hố – Chủ nhà ơi….Chủ nhà đâu rồi T^T Muội đây lọt hố giờ không lên nổi rồi nè…Chết cha luôn, nhưng biết làm sao giờ, đành đợi đến cùng vậy. Hức. Chờ chủ nhà sớm trở lại a.

 37. Pingback: List đam mỹ đang hóng :3 | Nyan

 38. Pingback: [TG] Y Lạc Thành Hỏa | Kurokochii

 39. thật sự là rung động , mình ko hề có ý so sánh , ở đây mình chỉ xin nói đến chuyện hợp gu công thụ và nội dung thôi, sau khi đọc bộ cực phẩm truyền thuyết phu nhân của chúa tể , mình như gặp bình cảnh với thể loại tu tiên đam mỹ , chưa đọc thêm bộ nào nữa , đúng cái cảm giác muốn Trúc cơ mà tâm ý ko vẹn :v hồi sau ko chờ được nữa, mình cảm thấy để dành 1 trăm 7x chương vậy là quá đủ rồi, nên bắt đầu đọc, thực sự quá mức rung động, phải nói là hay dã man, mình chẳng biết 1 truyện ngta đánh giá hay dở ra sao, mình chỉ biết là mình đọc và đắm chìm trong từng câu chữ, với mình , quá hay quá đủ , cảm ơn bạn đã chuyển ngữ 1 tuyệt phẩm tu tiên trong lòng mình .Hành văn , tâm ý , diễn giải , ý tứ sắp xếp câu chữ của bạn rất mạch lạc , mấy trận đối chiến và quá trình tu tập của tiểu Thanh quả thực rất hấp dẫn , mình cũng yêu luôn cái khí phách như băng như gió , mặt lạnh tâm nhiệt của Vân Liệt , cảm ơn bạn đã mang đến 1 tuyệt phẩm tu tiên trong lòng mình 💚💙❤💗💖💕💓💝💘💟💞👍👍👍💋

  • Mình cũng y như bạn vậy. Trước đây thì ko thích thể loại tu tiên lắm, nhưng sao khi vào hố Truyền thuyết phu nhân của chúa tể thì hầu như ko đọc được mấy truyện khác nữa vì cảm thấy ko còn hấp dẫn. Đến khi tìm được bộ tu tiên này… Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm vì đã làm bộ này ❤ ❤ ❤

   • aw~ tớ vừa đọc xong truyền thuyết chi chủ đích phu nhân nìe. Đấy là bộ tu tiên đầu tiên tớ đọc (nếu không tính những truyện khoái xuyên đi qua map tu tiên). Ban đầu tớ khá là không thích thể loại này, nhưng tự nhiên đọc Phu Nhân xong thì bị hooked luôn, đọc quá trình tấn cấp của chúng nó có cảm giác tự hào như gà mẹ nhìn gà con tập bay~ nhất là sau khi đọc xong đoạn các bạn nói chuyện lại càng muốn cắm cọc bộ này~. Tu tiên sao bộ nào cũng dài dã man con ngan vậyyyyy. Mình kính nể bạn vô cùng nha~ hơn 800 chap. Nhưng mình thích trường thiên vì tác giả có rất nhiều thời gian để khắc hoạ rất nhiều nhân vật~.

    bạn đừng drop nha, mình lúc nào cũng ở đây múa bông cổ vũ~~~

 40. Hi chủ nhà^^
  Nàng ah, t đọc truyện này bản QT được hơn 400 chương r, rất thích nhân vật Nam Tranh Nhã, k pit tác giả có chuyện về a ý k v nàng?
  Lúc trước t có gặp 1 bộ tu tiên + đam mỹ cũng hay lắm “Trọng sinh luyện đan sư” mà t tìm thấy có hơn 200 chương ah, k pit tác giả truyện ấy drop hay sao, t tìm k có, nàng có thông tin về bộ này hem?

  • Bộ đó của Vong Tuyết Ôn phải ko người =w= Bộ này xem ra là hố ùi người ơi, tình trạng đang viết, mà chương mới nhất (c209) cập nhật ngày 28-07-2013. Hố sâu không đáy ùi =w=

   • Hic hic, bùn quá, truyện đó cũng hay lắm ak, vs lại n là truyện đam mỹ tu tiên đầu tiên ta đọc, nên ấn tượng khá sâu, vs lại a công là xà nên hứa hẹn những màn nóng bỏng, ai dè hố. Bùn!!!

 41. Hôm nay tìm đc nhà nàng edit truyện này vui quá.
  Cho ta xin ở dài hạng hóng truyện nhé.
  Thật lâu mới tìm đc bộ tu chân đam mỹ dài thế này, mình thích nhất tu chân nhưng đọc văn ngựa giống hoài ta chết nàng ạ. Xem mấy truyện đó ta có cảm giác ai đó viết truyên để thỏa mãn nhu cầu sở thích nam tếnh vậy, ta là nam đọc hoài mà chịu hết nổi giờ chân đã bước vào hủ môn không đường về rồi.
  Rất cảm ơn nàng và chúc nàng sức khỏe nhé ^.^ ta chưa từng thử cảm giác hóng truyện nhưng vì nàng edit mượt và truyện quá hay nên ta sẽ kiên nhẫn mà chờ từng chương mới của nàng ^.^
  =3= moah…moah -> (#3*) á *tự biên tự diễn tí*

 42. Pingback: [Bảng xếp hạng Đam mỹ năm 2015] – [Nguyên]

 43. Trước tiên là Mị rất cảm ơn chut nhà vì đa cất công edit bộ chiện dài như này ạ !! Quyết tâm nhảy hố 😘😘 thích thể loại bày lâu rồi ạ . Mong chủ nhà hoàn bộ này cho Mị thoả lòng .

 44. Bộ tu tiên này quá hay, xuất sắc, tác giả cực kỳ am hiểm về tu tiên,các chi tiết biến hóa khôn lường, càng đọc càng háp dẫn, từ tử thanh tuy có bàn tay vàng nhưng hắn lại nỗ lực vô cùng, từ nhỏ hóa lớn, gặp nhiều hiểm trở mới đạt đc thành tựu, ko giống 1 số bộ tu tiên nv chính cứ như super man, cầu gì đc nấy, 1 phát thành tiên. Mình cũng bái phục bạn vì edit những bộ tu tiên này cực khó, kiến thức cao thâm khó hiểu, hiểu đã khó phiên dịch cho ng khác hiểu còn khó hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mong bạn edit hoàn bộ truyện này.

 45. Pingback: Y Lạc Thành Hỏa | 万夌桦 || ❃MẶC LĂNG HOA❃

 46. Pingback: Đam mỹ mới đã và đang đọc – 8 – Tích Ngọc

 47. Pingback: [Review] Xuyên việt chi tu tiên – Rừng số 9

 48. Pingback: [ Review đam mỹ ] Xuyên việt chi tu tiên. – Flyaway

 49. Xanh mặt, phần.cmt nhà.nàng dài thiệt dài….TTvTT nếu hôm nay k thấy nàng đăng chương.mới chắc ta cũng quên luôn bộ này quá, giờ lôi ra đọc lại thấy thích quá, truyện đam mỹ tiền hiệp hay ít quá, đọc tiên hiệp thì chỉ toàn yy một mình thôi, ta gởi gắm hy vọng vào nàng nha, xin đừng là hố

 50. Nuốt nước miếng* 881 chương……….kiểu này chắc ta với nàng.sẽ nắm tay nhau dài dài…..Xin hãy bao dưỡng ta a, còn dài hơn bộ truyền thuyết chi chủ đích phu nhân….

 51. Pingback: Những bộ đam có dự định đọc – kuroko1346

 52. Nàng ơi, sao lâu vậy rồi chưa có chương mới hả nàng? À mà nếu nàng bận thì cho phép ta edit phần sau của truyện nhé. Phần trước ta sẽ dẫn link sang nhà nàng. Được chứ ạ?

 53. Pingback: List 25 bộ đam mỹ yêu thích nhất | Hồng Trần Mộng

 54. Chào nàng.
  Chân thành cảm ơn nàng đã edit bộ truyện tuyệt vời này!
  Hi vọng có thể theo chân nàng đến chữ Hoàn viên mãn.
  Muốn com một cái thiệt dài thiệt dài cho nàng để làm quen mà ” xúc động không nói nên lời” nên nó ngắn như vầy.
  Muốn làm gì đó để ủng hộ nàng cũng như XVCTT mà chẳng biết làm gì ngoài com và like đồng thời ngớp ngoái trong cái hố sâu vô tận này TTvTT
  Nói thật thì ta đã theo dõi nàng từ lâu rồi ( ặc nghe giống biến thái ghê (>﹏<)) là theo dõi XVCTT từ lâu rồi mà chả đăng kí được wordpress gì cả. (″ロ゛)
  Cứ loạn thất bát tao cả lên. Nay vừa rước em lap về là ta mày mò mãi mới đăng kí được rồi com cho nàng ngay * quắn quéo vì thấy thật tội lỗi* 〜(><)〜
  Lại lần nữa cảm ơn nàng vì đã edit bộ truyện này
  Dù chân trời hay cuối hố ta cũng quyết theo nàng đến chữ HOÀN. Yo!yo!YO!
  YÊU nàng ~

 55. ta đc ng khác giới thiệu bộ này, nói thật ta ko ngán đọc, ko ngại dài, chỉ sợ đang đọc mà dừng =))
  Cho nên ta quyết định lưu truyện lại, để ngày nàng edit cỡ 800 chương rồi ta đọc =))
  Ủng hộ chủ nhà (づ ̄ ³ ̄)づ~♥

 56. Thật dài Ô_Ô, thật khâm phục chủ nhà dũng cảm ngồi lấp hố này. Bộ dài nhất ta từng thấy chỉ là bộ Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân thôi, bộ này còn dài hơn nữa Ô_Ô. Ta cắm cọc dựng lều chờ chủ nhà hoàn bộ này a~~~

 57. Nàng ơi, ta định edit tiếp rồi sau đó gửi lại cho nàng để nàng post lên vậy thì tiết kiệm Thời gian cho nàng mà còn Không Phải ngưng chuyện lâu nhưng mà trình độ edit cua ta hơi tệ do lần đầu làm á nàng không biết nàng có chịu không nếu được thi trả lời sớm cho ta nha nàng. Zalo của ta Là 0927529904 có gi TL ta trên do nha

 58. Nhìn số chương xong mình chỉ muốn nhắn nhủ với chủ nhà 1 câu: Chủ nhà cố lên!!!!!!!
  Truyện hay quá mà dài quá. Ước gì chủ nhà tuyển được thêm người làm bộ truyện này để mỗi ngày mình có 5 chương đọc cho đã nghiền :))

 59. Dạo này bị nghiện tu tiên, lỡ lọt vào hố này rồi chui ra không được ;;_;; thanks chủ nhà đã mần bộ này, và cho mình hỏi nhà còn mần tiếp không ạ? Mình thấy chương mới nhất cũng năm ngoái rồi QAQ

   • Hi vọng chủ nhà có thể típ tục ,nếu không thể tiếp tục chủ nhà hãy chuyển nhượng cho nhà khác edit tiếp chứ bỏ nó để nó chìm vào lãng quên thì phí công sức lắm, truyện này rất hay lâu lắm rồi mới có một bộ tu chân thế này, mình hơi dài dòng rồi, đây là góp ý chận thành của mình mong chủ nhà típ tục làm. Cảm ơn chủ nhà vì đã đọc những lời dài dòng này❤

 60. Pingback: List đam mỹ yêu thích (2012-3/2018) – Cưỡi hạc đỏ

 61. Lần đầu vào nhà nàng đọc truyện này là vào năm 2015 và sau đó thấy nàng drop nhưng tui vẫn lâu lâu vô nhà nàng. Lần gần nhất hình như là đầu năm 2017 sau đó k vào nữa vì sợ thất vọng, thế mà một ngày đẹp trời ta coi thức vào nhà lại thì ta thấy NÀNG REP COMMENT lướt qua thì thấy có c mới và bây giờ đang cười như điên

 62. ôi trời ơi nàng đã trở lại rồi vui quá đi mất tui đã chờ nàng từ năm lớp 10 và bây giờ lên đại học rồi cuối cùng nàng vẫn trở về. Vui quá đi mất đây là thiệt đúng hông

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s